ALGEMENE VOORWAARDEN


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de onderneming: het bedrijf Ayurveda Health Coaching de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met de onderneming een overeenkomst, hoe dan ook genaamd, heeft gesloten; - de deelnemer: de natuurlijke persoon die meedoet aan de een training , coaching programma, consult, cursus of deel daarvan of hoe dan ook genaamd, waarvoor de opdrachtgever met de onderneming een overeenkomst heeft gesloten; - de Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de onderneming.


1 Toepassingsgebied
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij Ayurveda Health Coaching partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door Ayurveda Health Coaching uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, dan wel door de schriftelijke bevestiging door Ayurveda Health Coaching van een mondelinge overeenstemming tussen partijen. Algemene Voorwaarden

3 Wederzijdse verplichtingen
3.1 De verplichtingen van Ayurveda Health Coaching gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.

3.2 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door Ayurveda Health Coaching zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Ayurveda Health Coaching schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 De wederpartij zal Ayurveda Health Coaching steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal Ayurveda Health Coaching alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.

3.4 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.5 De wederpartij verplicht zich indien van toepassing, alle noodzakelijke, preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat Ayurveda Health Coaching bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt.

3.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van de wederpartij en is Ayurveda Health Coaching gerechtigd het de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk -prijs in rekening te brengen.

3.7 Als een deelnemer langer dan 1 maand geen sessies heeft gehad dan is de opdrachtgever verplicht om op nieuw te beginnen met de eerste sessie als opdrachtgever wenst het traject te vervolgen. Algemene Voorwaarden

4 Uitvoering
4.1 Ayurveda Health Coaching zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de wederpartij, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Ayurveda Health Coaching heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.

4.2 Ayurveda Health Coaching neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5 Annulering sessie, training of opdracht
5.1 Bij annulering van een in het kader van een tussen de onderneming en de opdrachtgever gesloten overeenkomst georganiseerde sessie van een training-, coaching programma, consult, cursus of deel daarvan, wordt 100% vergoed bij afmelding binnen 24 uur. Dit wil zeggen dat de geplande sessie vervalt bij annulering binnen 24 uur zonder inhaal mogelijkheid. Bij annulering buiten 24 uur kan maximaal 3 keer een inhaalsessie geland worden binnen het geldige contractduur. Daarna vervallen de inhaalmogelijkheden en worden de sessies vergoed op de zelfde wijze als bij afmelding binnen 24 uur.


6 Honorarium/ tarief en betaling
6.1 Indien (de) overeenkomst(en) is/zijn aangegaan voor een aansluitende periode van een half jaar of langer, is Ayurveda Health Coaching gerechtigd om het met de wederpartij overeengekomen uurtarief en/ of de overeengekomen prijs eenmaal per half jaar aan te passen. Algemene Voorwaarden

6.2 Betaling van facturen aan Ayurveda Health Coaching dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door Ayurveda Health Coaching nader aan te wijzen rekeningnummer.

6.3 indien de wederpartij in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van Ayurveda Health Coaching alle vorderingen van Ayurveda Health Coaching op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft Ayurveda Health Coaching in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

6.4 Indien de wederpartij in verzuim is, is Ayurveda Health Coaching gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de wederpartij de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.

6.5 De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die Ayurveda Health Coaching moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

7 Overmacht
7.1 Ayurveda Health Coaching is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7.2 Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van Ayurveda Health Coaching kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in Algemene Voorwaarden gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop Ayurveda Health Coaching geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

7.3 Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling aan de wederpartij mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Ayurveda Health Coaching is slechts aansprakelijk jegens de wederpartij voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. Ayurveda Health Coaching is evenwel te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

8.2 Ayurveda Health Coaching is niet aansprakelijk voor: - bij de wederpartij of derden ontstane schade, die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de wederpartij aan Ayurveda Health Coaching. - bij de wederpartij of derden ontstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de wederpartij ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de wederpartij daaronder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Ayurveda Health Coaching verbonden organisatie. - bij de wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

8.3 De totale aansprakelijkheid van Ayurveda Health Coaching wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bijde wederpartij gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum 0,5% van het jaarhonorarium. Algemene Voorwaarden

8.4 De aansprakelijkheid van Ayurveda Health Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Ayurveda Health Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Ayurveda Health Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

8.5 De wederpartij vrijwaart Ayurveda Health Coaching voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden, alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

8.6 Buiten de in artikel 8 aansprakelijkheid rust op Ayurveda Health Coaching geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de wederpartij en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

8.7 De opdrachtgever en deelnemer zijn er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, training en coaching op het gebied van gezondheid risico’s met zich meebrengt en dat zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sporten, training en coaching op het gebied van gezondheid kan ontstaan voor eigen risico nemen.

9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten met Ayurveda Health Coaching is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij. Algemene Voorwaarden

10 Slotbepalingen
10.1 Ayurveda Health Coaching is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

10.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benaderd.